Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) är en sammanslutning av sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. RfB har att bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket för sina medlemmars genom att:

  • arbeta utifrån Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter
  • arbeta utifrån Nordiskt nätverk för Barns och ungas rätt och Behov (NOBABSverige)
  • medverka till hälso- och sjukvårdens framskridande inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja forskning, utveckling och utbildning inom RfBs verksamhetsområde
  • medverka för sammanhållning och gemenskap
  • befrämja samarbete mellan nationens samtliga riksföreningar och övriga samarbetspartners inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja internationellt samarbete inom RfBs verksamhetsområde

line

Kostfonden utlyser: Utvärdering av koststrategier som motverkar barnfetma
Antalet barn och unga med övervikt och fetma ökar världen över. Barn med fetma löper högre risk att utveckla astma, tidig pubertet, psykisk ohälsa, icke-alkoholorsakad fettlever, insulinresistens och nedsatt glukostolerans. Många bär med sig en rubbad ämnesomsättning in i vuxen livet, vilket ökar risken för typ 2-diabetes och andra livsstilsrelaterade sjukdomar.
Kostfonden utlyser nu medel till en högkvalitativ interventionsstudie som på ett strukturerat vis utreder hur barns övervikt och fetma kan förebyggas eller behandlas med kostens hjälp. Målet är att hitta strategier som kan vända trenden så att färre barn drabbas av övervikt och fetma.
Ansökan kan vara på svenska eller engelska och inskickad senast den 15:e september 2017.
För mer information ladda ner utlysningen här

line

Två stipendier att söka
Svenska sjuksköterskeföreningen önskar informera om två stipendier som det går bra att söka:
Ebba Danelius stiftelse
Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa.
Stipendiet kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga. Obs: Får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening erfordras.
Ansökningsblanketter till Ebba Danelius stiftelse finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida alternativt kan beställas på telefon 08- 412 24 00. Vänligen skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt enbart ansökningsblanketten digitalt i wordformat (maskinskriven text) till Lina Hammarbäck.
Sista ansökningsdag är den 20 oktober 2017
Endast tilldelade bidrag kommer att meddelas.
Barnets Lyckopenning Stipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund
Behöriga sökande är sjuksköterskor/barnmorskor. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening alt. Svenska barnmorskeförbundet krävs.
Bidrag kan sökas för utbildning, projekt- utvecklingsarbeten:
* som rör vårdkedjan mödravård – förlossning – eftervård – neonatalavdelning – barnavårdscentral eller
* som syftar till att utveckla relationerna mellan mor, barn och övrig familj.
Det är viktigt att syftet med ansökan framgår tydligt, samt att en kostnadskalkyl bifogas. Bidrag ges inte för lönebortfall, för genomförda aktiviteter, högskoleutbildningar eller andra längre utbildningar.
Original samt två kopior på ansökningshandlingarna ska bifogas.Skriftlig förbindelse om återrapportering krävs innan tilldelade medel betalas ut från Synskadades Riksförbund. Endast de som tilldelats stipendium meddelas.
Sista ansökningsdag är den 25 augusti 2017
Ansökningsblanketter finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida alternativt kan beställas på telefon 08- 412 24 00 alternativt kontakta Svenska barnmorskeförbundet, telefon 08-10 70 88.

line

Philips stipendium för att främja forskning om amning 
För första gången utlyser Philips ett stipendium särskilt riktat till medlemmarna i Riksföreningen för barnsjuksköterskor med syfte att främja forskning inom amningsområdet. Genom att instifta detta stipendium önskar Philips främja det evidensbaserade kunskapsunderlaget rörande amning.
Läs mer under Stipendier »

line

Nominering till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors styrelse
Vill du vara med i styrelsen för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor? Är du intresserad av föreningsarbete och att påverka vår profession som barnsjuksköterska? Då är det dig vi behöver i styrelsen.
För mer information »

line

Kontakta oss

Vi har sammanställt några områden och namn på vem du ska kontakta i dessa frågor på en kontakt-sida. Här finner du även ett enkelt formulär för att snabbt skicka ett meddela till styrelsen:

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen för vårdtyngdsmätning Omvårdnadsparametrar i kvalitetsregister för barn
Kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom pediatrisk omvårdnad
Register för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar