Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) är en sammanslutning av sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Majoriteten av medlemmarna i RfB är specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. RfB har att bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket för sina medlemmars genom att:

  • arbeta utifrån Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter
  • arbeta utifrån Nordiskt nätverk för Barns och ungas rätt och Behov (NOBABSverige)
  • medverka till hälso- och sjukvårdens framskridande inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja forskning, utveckling och utbildning inom RfBs verksamhetsområde
  • medverka för sammanhållning och gemenskap
  • befrämja samarbete mellan nationens samtliga riksföreningar och övriga samarbetspartners inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja internationellt samarbete inom RfBs verksamhetsområde

Vill du blir medlem? Läs mer

line

Välkommen till Örebro och Barnveckan 1-4 april 2019! Årets tema är ”Det svårt sjuka barnet”
Invigningstalare för Barnveckan kommer att vara Aron Andersson, Aron var själv ett svårt sjukt barn, idag är han en av landets mest anlitade föreläsare och äventyrare. Veckan kommer vara fylld med intressanta föreläsare och ett roligt socialt program.
Under Barnveckan i Örebro 2019 kommer det delas ut pris för bästa vetenskapliga abstract, bästa abstract inom förbättringsområdet och bästa poster.
Missa inte chansen att vinna! Skicka in ert abstract innan den 10 dec 2018!
Registrering och abstract inlämning är nu öppen! Vi ses i Örebro!

line

Dags att nominera till Riksförening för Barnsjuksköterskor Resestipendium
Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) resestipendium syftar till att främja specialistsjuksköterskans kunskap i pediatrisk omvårdnad så att barnet och dess familjs omvårdnadsbehov tillgodoses. Resestipendiet kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB och verkar inom området hälso- och sjukvård för barn. RfB delar årligen ut ett eller flera resestipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 januari.
Läs mer under Stipendier här

line

Dags att nominera till Riksförening för Barnsjuksköterskor Jubileumspris 2018
Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) Jubileumspris syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer. Jubileumspriset instiftades 2015 med anledning av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors 40-års jubileum. RfB delar årligen ut ett eller flera Jubileumspris om tillsammans 10 000 SEK i samband med Barnveckan som 2019 arrangeras i Örebro den 1-4 april.
Läs mer under Stipendier här

line

2017 års jubileumspris
2017 års jubileumspris går till Emma Olsson för hennes avhandling med titeln “Promoting Health in Premature Infants – with special focus on skinto-skin contact and development of valid pain assessment”  Juryns motivering »
Detta har uppmärksammat i pressen:

line

Venprov är att föredra framför hälstick
Forskning visar att hälstick, som förstahandsval vid blodprovstagning, orsakar spädbarn mer smärta än venprov och riskerar att öka smärtkänsligheten senare i livet. För att bidra till en evidensbaserad omvårdnad för de yngsta barnen har Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, Svensk barnsmärtförening och Svensk sjuksköterskeförening tillsammans författat en skrivelse med förslag om utmönstring av hälstick när blodprov tas på barn under 12 månader till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har genomfört en kartläggning bland sina medlemmar om hur blodprover tas på barn under 12 månader. Resultatet visar bland annat att alla inte är införstådda med att venprov är att föredra framför hälstick. Därför anser våra organisationer som författat skrivelsen att det är viktigt att kännedomen om denna evidensbaserade kunskap sprids inom hälso- och sjukvård.

line