Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) är en sammanslutning av sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Majoriteten av medlemmarna i RfB är specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. RfB har att bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket för sina medlemmars genom att:

 • arbeta utifrån Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter
 • arbeta utifrån Nordiskt nätverk för Barns och ungas rätt och Behov (NOBABSverige)
 • medverka till hälso- och sjukvårdens framskridande inom RfBs verksamhetsområde
 • befrämja forskning, utveckling och utbildning inom RfBs verksamhetsområde
 • medverka för sammanhållning och gemenskap
 • befrämja samarbete mellan nationens samtliga riksföreningar och övriga samarbetspartners inom RfBs verksamhetsområde
 • befrämja internationellt samarbete inom RfBs verksamhetsområde

Vill du blir medlem? Läs mer

line

Barnsjuksköterska! Mitt framgångsyrke, Ditt framtidsyrke
Styrelseledamöter från Riksföreningen för Barnsjuksköterskor åker på turné genom Sverige! Vi bjuder in till en intressant eftermiddag med olika föreläsare, unika för just din ort. Varmt välkommen att delta när vi besöker ditt område! De första 50 deltagarna på varje ort får en ”goodie-bag”. Ingen föranmälan krävs. Följande turnéstopp och datum:

 • 14/9 H.K.H. Kronprinsessans Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping
 • 4/10 Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • 10/10 Norra Älvsborgs sjukhus, Trollhättan
 • 16/10 Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Göteborg
 • 26/10 Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • 15/11 Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
 • 21/11 Stockholm

Läs mer Flyer Turné 2018

line

Riktlinjer för Riksförening för Barnsjuksköterskor enligt ny personsuppgiftlag, GDPR
Riktlinjer för Riksförening för Barnsjuksköterskor behandling av medlemmars personuppgifter, enligt ny personsuppgiftslag GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter PUL finns nu att läsa.
Läs om RfBs riktlinjer »

line

2017 års jubileumspris
2017 års jubileumspris går till Emma Olsson för hennes avhandling med titeln “Promoting Health in Premature Infants – with special focus on skinto-skin contact and development of valid pain assessment”  Juryns motivering »
Detta har uppmärksammat i pressen:

line

Venprov är att föredra framför hälstick
Forskning visar att hälstick, som förstahandsval vid blodprovstagning, orsakar spädbarn mer smärta än venprov och riskerar att öka smärtkänsligheten senare i livet. För att bidra till en evidensbaserad omvårdnad för de yngsta barnen har Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, Svensk barnsmärtförening och Svensk sjuksköterskeförening tillsammans författat en skrivelse med förslag om utmönstring av hälstick när blodprov tas på barn under 12 månader till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har genomfört en kartläggning bland sina medlemmar om hur blodprover tas på barn under 12 månader. Resultatet visar bland annat att alla inte är införstådda med att venprov är att föredra framför hälstick. Därför anser våra organisationer som författat skrivelsen att det är viktigt att kännedomen om denna evidensbaserade kunskap sprids inom hälso- och sjukvård.

line

Stipendium/projektmedel från Ebba Danelius stiftelse
Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening erfordras.
Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga. Observera: Får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna.
Endast de som tilldelats bidrag meddelas.
Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2018
Ansökningsblanketter till Ebba Danelius stiftelse finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida alternativt kan beställas på telefon 08- 412 24 00. Var vänlig skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt enbart ansökningsblanketten digitalt i Wordformat (maskinskriven text) till Lina Hammarbäck, e-post.

line

Nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn
Nästa möte planeras till 8-9 november 2018 i Örebro, Kontaktperson är Mats Eriksson.Se också Facebook-gruppen ” Nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn” , en sluten grupp som man kan skicka kontaktförfrågan till. Där delar vi material från nätverksträffar samt andra nyheter av intresse för oss som forskar inom barnområdet.

line

Philips stipendium för att främja forskning om amning 
För första gången utlyser Philips ett stipendium särskilt riktat till medlemmarna i Riksföreningen för barnsjuksköterskor med syfte att främja forskning inom amningsområdet. Genom att instifta detta stipendium önskar Philips främja det evidensbaserade kunskapsunderlaget rörande amning.
Läs mer under Stipendier »

line