Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) är en sammanslutning av sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Majoriteten av medlemmarna i RfB är specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. RfB har att bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket för sina medlemmars genom att:

  • arbeta utifrån Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter
  • arbeta utifrån Nordiskt nätverk för Barns och ungas rätt och Behov (NOBABSverige)
  • medverka till hälso- och sjukvårdens framskridande inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja forskning, utveckling och utbildning inom RfBs verksamhetsområde
  • medverka för sammanhållning och gemenskap
  • befrämja samarbete mellan nationens samtliga riksföreningar och övriga samarbetspartners inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja internationellt samarbete inom RfBs verksamhetsområde

Vill du blir medlem? Läs mer

line
Ebba Danelius stiftelse

Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga. Obs: Får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna. Läs mer

Sista ansökningsdag är den 17 februari 2020.

line
Välkommen till BARNVECKAN 2020, 30/3 – 2/4

Barn- och ungdomskliniken i Växjö står som värdar för den 15:e upplagan av Barnveckan, som anordnas i samarbete med Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. Konferensen Barnveckan kommer att hållas på och omkring Växjö Konserthus, som med sitt centrala läge har nära till resecentrum, hotell, restauranger och sevärdheter.

Temat för Barnveckan 2020 kommer att vara ”barnet i tiden”, ett tema som skapar möjlighet för många intressanta och aktuella programpunkter. Dagarna kommer vi att fylla med många parallella utbildningsaktiviteter och möten. Kvällarna kommer att innehålla olika aktiviteter med fokus på god mat, intressanta lärdomar och oförglömliga upplevelser.

Läs mer

line
Bästa avhandling under år 2018 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Victoria Karlsson tilldelas Jubileumspriset på 10 000 kr för sin avhandling Aspects of neonatal intensive care and anesthesia – thermal balance and respiratory management. Läs bedömningsjuryns motivering

line
Inbjudan till RfBs Barn och läkemedelsdag 23 maj i Uppsala
Riksföreningen anordnar ihop med läkemedelsverket och Svensk barnläkarförening en utbildningsdag i Barn och läkemedel. Varmt välkomna!
Läs mer.
line

Venprov är att föredra framför hälstick
Forskning visar att hälstick, som förstahandsval vid blodprovstagning, orsakar spädbarn mer smärta än venprov och riskerar att öka smärtkänsligheten senare i livet. För att bidra till en evidensbaserad omvårdnad för de yngsta barnen har Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, Svensk barnsmärtförening och Svensk sjuksköterskeförening tillsammans författat en skrivelse med förslag om utmönstring av hälstick när blodprov tas på barn under 12 månader till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har genomfört en kartläggning bland sina medlemmar om hur blodprover tas på barn under 12 månader. Resultatet visar bland annat att alla inte är införstådda med att venprov är att föredra framför hälstick. Därför anser våra organisationer som författat skrivelsen att det är viktigt att kännedomen om denna evidensbaserade kunskap sprids inom hälso- och sjukvård.

line