Riksföreningen för Barnsjuksköterskors resestipendium

2018
Inför ansökningsomgången av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Resestipendium som förföll den 15 januari 2018, mottogs ansökningar från 6 sökande varav följande stipendiater tilldelades medel;

Ellen Ingemyr och Tove Andreasson tilldelades 4000 kronor vardera för praktik på en barnavdelning i Kampala, Uganda.
Malin Rising Holmström tilldelades 5000:- för deltagande och posterpresentation vid Nordic Conference of Nursing Research, Oslo, Norge. Charlotte Sahlén Helmer tilldelades 6000:- för deltagande och muntlig presentation på 4th Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) Congress on Paediatric Nursing, Aten, Grekland.
Laura Darcy tilldelades 6000 kronor för deltagande och muntlig presentation på 4th Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) Congress on Paediatric Nursing, Aten, Grekland.

2017
Laura Darcy tilldelas 5 500 kronor för deltagande och posterpresentation vid The Nordic Conference in Nursing Research, Stockholm, Sverige.
Lotta Blank tilldelas 8500 kronor deltagande och posterpresentation vid The European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 50th annual meeting Prag Tjeckien.
Stina Inga tilldelades 8500kronor deltagande i utbildning om mäns våld mot kvinnor.

2016
Berit Gustafsson tilldelas 5 000 kronor för deltagande vid The World Congress of the Association for Infant Mental Health, Prag, Tjeckien
Jenny Bergström tilldelas 10 000 kronor för deltagande och posterpresentation vid Embrace the circle of life, World Council of Enterostomal Therapists, Kapstaden, Sydafrika
Laura Darcy tilldelas 2 500 kronor för deltagande och posterpresentation vid The Nordic Conference in Nursing Research, Stockholm, Sverige
Malin Ekström tilldelas 2 500 kronor för deltagande vid Barnveckan 2016, Östersund, Sverige

2015
Barbro Cederqvist Marklund tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 26th Congress of the European Society for Paediatric Urology i Prag, Tjeckien
Elisabeth Eriksson tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 7th European Pediatric GI Mobility Meeting i Sorrento, Italien
Stefan Nilsson tilldelas 8 000 SEK för deltagande och posterpresentation vid The 10th International Symposium of Pediatric Pain i Seattle, USA
Susanne Jonsson tilldelas 3 000 SEK för deltagande vid The 26th Congress of the European Society for Paediatric Urology i Prag, Tjeckien
Åsa Heimer tilldelas 3 000 SEK för oral presentation och deltagande vid European Conference on Domestic Violence på Irland, Belfast

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors vetenskapliga stipendium

2018
Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Vetenskapliga stipendium som förföll den 15 april, 2018 hade en sökande men inga medel tilldelades.

2017
inga sökanden

2016
Malin Rising-Holmström tilldelas 5 000 kronor för utskrift av intervjuer till projektet Diabetes i skolan (DiS)

Jubileumspris

2018
Emma Olsson Promoting Health in Premature Infants – with special focus on skinto-skin contact and development of valid pain assessment, Juryns motivering.
Detta har uppmärksammat i pressen:

2017
Vedrana Vejzovic tilldelas 10 000 SEK för för sin avhandling,”Going through a colonoscopy and living with inflammatory bowel disease: children’s and parents’ experiences and evaluation of the bowel cleansing quality prior to colonoscopy”
2016
Marina Jonsson tilldelas 10 000 SEK för avhandlingen Asthma care for children and adolescents

2015
Ragnhild Maastrup tilldelades 10 000 SEK för avhandlingen Breastfeeding of preterm infants. Associated factors in infants, mothers, and clinical practice

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium

2018
Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium som förföll den 15 oktober 2018 hade fyra sökanden varav en stipendiat till delades medel:
Malin Nilsson tilldelades 10000 kronor för sitt projekt ”Jag litar på mina bedömningar, mina kunskaper och min erfarenhet. Barnsjuksköterskans upplevelse av sjuksköterskebesök på en barnakutmottagning.”

2017
Maria Samuelsson tilldelades 5000 kr i Förbättringsstipendium för sitt arbete med “Everyday life of children on home parenteral nutrition and their families.”

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors stipendium

2014
Ann-Cathrine Bramhagen tilldelas 5 000 SEK att använda för språkgranskning av manuset Parents’ experiences when their child is undergoing an elective coclonoscopy
Maja Norling tilldelas 5 000 SEK att använda för språkgranskning av manuset Experiences of using school toilets – interviews with pupils
Malin Skoog tilldelas 5 000 SEK att använda till etikansökan för studien Icke svensktalande invandrarmödrars upplevelser av att delta i screening för postpartum depression i Barnhälsovården
Stina Pettersson tilldelas 5 000 SEK att använda som resebidrag vid verksamhetsförlagd utbildning vid ett barnsjukhus i Kathmandu, Nepal
Caroline Nilsson har tilldelats medel att använda för kostnader av frimärken och resor i samband med skrivandet av sin magisteruppsats som syftar till att beskriva hur patienter med tidigare ätstörningsproblematik upplevt sin behandling
Katarina Patriksson har tilldelats medel att använda för kostnader av tolk i samband med datainsamlingen av sin masteruppsats som syftar till att öka kunskapen om kulturella aspekter i neonatalvård
Sanna Svensson har tilldelats medel för deltagande vid The 7th World Congress On Paediatric Burns i Boston, USA
Christina Lindström har tilldelats medel för deltagande vid The 2nd Congress on Paediatric Palliative Care: a Global Gathering i Rom, Italien

2013
Lovisa Furingsten har tilldelats medel för deltagande och posterpresentation vid The 2nd PNAE Congress on Paediatric Nursing i Glasgow, Storbritanien.
Anna Pettersson har tilldelats medel för hospitering vid Freeman Hospital Paediatric Cardiothoraic Unit i Newcastle.
Ulrica Tjärnberg har tilldelats medel för deltagande vid The 9th International Symposium on Pediatric Pain i Stockholm.
Vedrana Vejzovic har tilldelats medel för språkgranskning av manuset Children’s experiences prior to colonoscopy
Nathalie Aranda Gani har tilldelats medel för deltagande och posterpresentation vid The World Diabetes Congress i regi av Diabetes Federation i Melbourne, Australien
Evalotte Mörelius har tilldelats medel för analys av kortisol i saliv inom ramen för studien Guided Imagery under vaccination, en omvårdnadsintervention i skolmiljö

2012
Charlotte Angelhoff har tilldelats medel för deltagande och posterpresentation vid The 2nd PNAE Congress on Paediatric Nursing i Glasgow, Storbritannien.
Madeleine Dahlbo har tilldelats medel för att språkgranska manuset Barnhälsovårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med familjer där barn far illa.
Eva-Lena Einberg har tildelats medel till projektet Peer support as a health promotion intervention among children with pediatric acute lymphoblastic leukemia.
Anette Eng har tilldelats medel för deltagande vid The 9th International Symposium on Pediatric Pain.
Mats Eriksson har tilldelats medel för deltagande och muntlig presentation av aktuella forskningsresultat vid The IX International Conference on Kangaroo Mother Care i Ahmedabad, Indien.
Johanna Hagman har tilldelats medel för deltagande vid The 9th International Symposium on Pediatric Pain.
Manjula Vaghjiani har tilldelats medel för deltagande vid The 9th International Symposium on Pediatric Pain.

2011
Michaela Dellenmark Blom, har tilldelats medel till studien Att bli förälder till ett barn som föds extremt för tidigt och har utvecklat hjärnblödning grad tre eller fyra som kommer att ingå i en framtida sammanläggningsavhandling.
Elin Öst har tilldelats medel till studien Livskvalitet och psykosocial funktion samt fysisk funktion hos barn födda med kongenitalt diafragmabråck.
Alina Heringhaus, har tilldelats medel för att språkgranska manuset Föräldrars upplevelser av sitt nyfödda barns hypertermibehandling.
Charlotta Ljungberg och Emilie Salsborn har tilldelats medel för att språkgranska manuset Föräldrars upplevelser av förberedelser inför neonatal hemsjukvård samt till resor författarna emellan (Malmö-Jönköping).

2010
Helena Wigander, för att presentera ett livskvalitetsfrågeformulär “HAQL” vid kirurgiveckan i Göteborg.
Christina Sandbergs studier gällande gastroesophageal reflux hos för tidigt födda barn.
Marie Golsäters som i Hongkong presenterar sitt doktorandprojekt “Hälsosamtal inom barn och skolhälsovård”.

2009
Stina Ek och Ulrika Börlin
För att skriva magister uppsats i omvårdnad, där syftet är att stärka samarbetet mellan neonatalavdelning och barnhälsovård inför utskrivning, så att familjen känner ökad trygghet inför hemgång.
Ulrika Ahlstav Mårtensson och Nann Eling Hasselqvist
Postoperativ uppföljning av Tonsillotomi och Tonsilletomi med fokus på smärta och illamående.
Pernilla Pergert
Pernilla skall fortbilda sig inom medicinsk etik på Medical Ethics at Center for Professional Development, Imperial College, London.

2008
Ann-Christin Björklund
Livskvalitet för unga vuxna som behandlats för cerebellär tumör i barnaåren.
Hrafnhildur Gunnarsdottir
Ungdomars upplevelser av Internet som hälsofrämjande och stödjande faktor.
Cornelia Ottosson
Att vara förälder till ett barn som vårdas på neonatalavdelning. Föräldrars beskrivning av hur den medicintekniska apparaturen påverkar deras möjlighet att vara nära sitt barn.

Procter & Gambler (Pampers) stipendium

2012
Monica Hagwall har tilldelats medel för genomförandet av masteruppsatsen Föräldrars behov samt upplevelser av vårdpersonalens bemötande i samband med att deras barn med flerfunktionshinder får akut vård på barnklinik.

2011
Cecilia Bartholsson har tilldelats medel till studien Etiska Verktyg i Barnsjukvården.

2010
Marie Teder som utvärderar beteendeterapi som behandling av barnfetma.
Elisabeth Erntsson för att utveckla och leda en pappagrupp i Sydafrika.

2009
Sigrid Behm och Linnea Gustavsson
Observationsstudie av hur barnsjuksköterskor och sjuksköterskor på två neonatalavdelningar följer de nationella riktlinjer och lokala PM angående smärtlindring i samband med häl-och venprovtagning.

2008
Sara Edenor
Föräldrars uppfattning av överflyttning från regionvård till hemsjukhuset.